مراحل انجام سپرده کالایی

مراحل انجام سپرده کالایی
1-کشاورز با در دست داشتن معرفی نامه شرکت خدمات جهاد کشاورزی محصول ذرت خود را به ایستگاه ذرت خشک کنی تحویل میدهد
2- خشک کردن و استاندارد سازی در ایستگاه ذرت خشک کنی طبق استاندارد ذرت دانه ای مورد توافق بورس کاالی ایران و وزارت جهاد کشاورزی انجام میگیرد
3- اطلاعات محصول ذرت خشک شده در سامانه پشتیبانی مستقر در ایستگاه ذرت خشک کنی ثبت میشود و رسید آن به کشاورز تحویل میگردد
4- سپس ذرت خشک شده توسط عوامل پشتیبانی به انبار پذیرش شده در شرکت بورس کاالی ایران حمل میگردد.و در سامانه انبار ثبت میشود
5- بعد از انجام معامله در بورس وجه معامله شده به کسر کارمزد به حساب کشاورز واریز میشود
6- لازم بذکر است بارگیری بر کف کامیون بر عهده انبار بوده و هزینه حمل نیز با خریدار است.همچین خریدار در زمان تحویل محصول چنانچه مغایرتی بین محصول با استاندارد تعریف شده مشاهده نماید میبایست از تحویل آن خودداری و ظرف دو روز مراتب را به صورت کتبی از طریق کارگزار مربوطه به بورس اعلام نماید.