تیم مدیریت

تیم مدیریت
ترکیب اعضای هیئت مدیره کارگزاری 
1-آقای محسن رئیسی نژاد       
رئیس هیئت مدیره

2-آقای محسن محمودی  
نائب رئیس هیئت مدیره
​​​​​​​
3-آقای امیرمسعود پژمانپور
 عضو هیئت مدیره
​​​​​​​